Wanneer Gras Zaaien

Published Apr 01, 23
10 min read

Wanneer Gras Zaaien

Alle corporaties gaan op eengezinswoningen met een geschikt zongeorinteerd dak projectmatig zonneboilers plaatsen. Bij de plaatsing wordt horses voldoende rekening gehouden satisfied de latere komst van een grote hoeveelheid zonnepanelen.

Ook verpleeg- en verzorgingshuizen fulfilled geschikte daken krijgen een aantrekkelijk aanbod voor een collectief zonneboilersysteem. wordt het eerste deel van de openbare verlichting (op veel gebruikte locaties) vervangen door verlichting op basis van zonne-energie en kleinschalige windenergie. Deze verandering heeft ook invloed op het bewustzijn van de burgers. worden de eerste stukken weg aangelegd satisfied warmteabsorberend asfalt.

(regeneratie van) warmte-koude opslag. wanneer gras zaaien. lokaal T Lokale installatiebedrijven +++ RVW 12 lokaal T Gemeente + onder RVW 3 generiek, lokaal T Woonstichting, plaatselijke installateurs +/+ + RVW 12 lokaal T Gemeente 0/+ RVW 7 lokaal T ++ onder RVW 10 begin de toepassing van zonnepanelen (PV) op bestaande woningen en nieuwbouwwoningen; in de komende 10 jaar krijgt 20% van alle bestaande woningen en 80% van alle geschikte nieuwbouwwoningen 3,5 m2 aan zonnepalen.

De komende 10 jaar wordt 1. 5% per jaar van het beschikbare dakoppervlak in de bestaande utiliteitsbouw bedekt satisfied PV en 100% van de nieuwe utiliteitsbouw. lokaal T + RVW 1, 2 en 7 lokaal T Gemeente in samenwerking satisfied wegenbouwers en (energie)projectontwikkelaars Gemeente ism (energie)projectontwikkelaars en woonstichting Gemeente ism (energie)projectontwikkelaars en woonstichting + RVW 1, 2 en 7 40 In 2014 13% In 2015 16% wordt vanaf nu elk jaar telkens 2% van de bestaande woningen en 100% van de geschikte nieuwbouwwoningen van 3,5 vierkante meter zonnecollectoren voorzien.

gaat de gemeente aandelen in het GDEB verkopen aan inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit verschaft het GDEB eigen kapitaal om (met vreemd kapitaal) verdere investeringen te doen in duurzaam productievermogen; hebben opgeleverde nieuwbouwwoningen, als gevolg van de in 2008 door de gemeente aangescherpte lokale (EPC-) eisen, 40% minder warmte nodig dan in 2007.

Gras Bijzaaien

Deze stroom komt voor een deel van de 30 m2 aan zonnepanelen die standaard het dak vullen en voor het andere deel uit groene stroom (wanneer gras zaaien). De EPL op alle nieuwbouwlocaties is minimaal 9,5. Minimaal 80% van de woningen heeft een dakvlak dat gericht is op de zon; hebben nieuw opgeleverde kantoren, als gevolg van de in 2008 aangescherpte (EPC-) eisen, een 30% beer verbruik van warmte dan in andere gemeenten.

Een rit op de fiets gaat nu beduidend sneller dan de vehicle. Meerdere gratis bewaakte stallingen geven de fietser een veiliger gevoel bij het achterlaten van hun vervoersmiddel. hebben alle energiegebruikers in de gemeente een 'slimme' energiemeter voor elektriciteit, gas en, indien van toepassing, geleverde warmte. beginnen steeds meer andere gemeenten het goede voorbeeld volgen.

begint het GDEB in woningen satisfied een bouwjaar toddler 2000 langzaam de vervanging van CV-ketels fulfilled een hoog rendement (HR) door gasgestookte warmtepompen of door microwarmtekrachtinstallaties - wanneer gras zaaien. De micro-warmtekracht wordt gestuurd door de warmtevraag omdat anders het elektrische rendement te laag is lokaal T Gemeente ism vastgoedbeheerders, -beleggers, projectontwikkelaars Gemeente ++ onder RVW 3 lokaal T Gemeente ism GDEB +++ RVW 13 generiek, lokaal O Senter, Novem, VNG ++ succes van huidige gemeenten lokaal T Lokale installateurs, eindverbruikers/ bewoners/huurders/ eigenaren/woonstich ting ++ RVW 12 41 RVW 1, 2 en 7 In 2018 30% In 2022 50% is ca 10% van de rioolpompen en gemalen vervangen door modellen die 50% zuiniger zijn dan pass away van 2007 wordt er in de komende 2 jaar een nieuw windmolenpark gerealiseerd satisfied 8 windmolens (2-3 MW per stuk, 60-80 m ashoogte) om te voorzien in een fors deel van de vraag naar duurzame elektriciteit.

Door de speciale gratis parkeerplaatsen is het aantrekkelijk om hiermee naar het centrum te komen (o. a. Toyota Prius Plug In Hybrid is dan mainstream volgens fabrikant) (wanneer gras zaaien). hebben opgeleverde nieuwbouwwoningen, als gevolg van de al in 2009 door de gemeente aangescherpte en vroegtijdig aangekondigde lokale (EPC-) eisen, 60% minder warmte nodig dan in 2008.



De EPL op alle nieuwbouwlocaties is standaard 10 waardoor deze locaties, op jaarbasis, geen beslag meer leggen op fossiele energiebronnen. begint de vervanging van HR-ketels door gasgestookte warmtepompen en micro-warmtekracht op stoom te komen (respectievelijk 4% vervanging per jaar en 2% vervanging per jaar). lokaal is het fietsplan 100% gereed en is de fiets voor een groot publiek een geduchte concurrent geworden van de car.

Grasmatten

Vlak daarna treft de gemeente al de eerste autobeperkende maatregelen voor het centrum. Deze bevoorraden vanuit distributiecentra buiten het centrum de winkels en mogen als enige voertuigtype buiten de normale venstertijden in het winkelgebied komen.

Alle woningen in de gemeente die nog geen zonnepanelen hadden, krijgen nu alsnog een grote hoeveelheid (30-60 m2) zonnepanelen. lokaal T wordt door de verbeterde concurrentiepositie van zonnepanelen bij alle bedrijven de hoeveelheid panelen aangevuld tot 2/3 van het beschikbare dakoppervlak. lokaal T krijgen woningen waar al 3. 5 m2 aan panelen op lag, een aanvulling totdat nagenoeg het gehele dak hiermee vol ligt.

houdt een centraal computersysteem, een 'energieserver', de energiestromen in de gemeente in de gaten. Omdat er ook opslagsystemen in het lokale net zijn ingebouwd (vliegwielen, brandstofcelsystemen satisfied waterstofopslag), komt uitval van het elektriciteitsnet nauwelijks meer voor. Essentile energiegebruikers kunnen dan blijven doordraaien doordat andere apparatuur automatisch en op afstand uitschakelbaar is.

Indien gelijksoortige maatregelen voor de overige broeikasgassen genomen worden, is Goirle rond 2042 ook klimaatneutraal lokaal T lokaal T generiek, lokaal lokaal 43 Lokale installateurs, eindverbruikers/ bewoners/huurders/ eigenaren/woonstich ting Bedrijven en/of parkmanagementorganisaties van bedrijventerreinen Lokale installateurs, eindverbruikers/ bewoners/huurders/ eigenaren/woonstich ting GDEB ism netbeheerder en investeerders in energieopslagvoorzieningen +++ RVW 12 +++ prijsdoorbraak zon-PV voor 2020 +++ RVW 12, prijsdoorbraak zon-PV voor 2020 +++ RVW 7, diverse technologische doorbraken in voorafgaand decennium I Het university van B&W en de Raad, provincie ++ T Windprojectontwikkelaars ism gemeente +++ vergunningen en bestemmingsplannen, draagvlak bevolking en bestuur vergunningen, locaties, contracten, netaansluitingen Tabel 2: Overzicht van randvoorwaarden voor de uitvoering van maatregelen pass away bijdragen aan CO2-neutraliteit Randvoorwaarde Kind Technisch Organisatorisc Financieel h 1 X B&W- en Raadsbesluit waarmee substantile X financile middelen (en evt.: mensen) beschikbaar worden gesteld voor de verdere uitwerking (evt.: onderzoeken) en implementatie van de routekaart naar CO2-neutraliteit 2 B&W- en Raadsbesluit dat een horses forsere X X EPC-verlaging en 80% zongerichte verkaveling voor projectmatige woning- en utiliteitsbouw voorschrijft 3 X B&W- en Raadsbesluit m.

ambitieus beleid ter bevordering van het gebruik van fiets en openbaarvervoer en/of belemmering van vervuilend (vracht-) autoverkeer 4 X Harde afspraken (met boeteclausules) tussen X gemeente en woningcorporaties over ambitie, uitvoeringstempo en financiering van energiebesparing en lokale duurzame energietoepassingen in de huursector 5 X B&W- en Raadsbesluit m. b.t. grondprijsbeleid en andere financile instrumenten voor burgers en bedrijven die investeren in besparing en duurzame opwekking 6 X Langdurige en indringende publiciteit (website, huis-aan-huisblad, advertenties, roadshow in de wijken, educatieve programma's etc.) m.



het streven naar CO2-neutraliteit en de totnogtoe bereikte resultaten 7 Een Gemeenschappelijk Duurzaam Energiebedrijf 8 Akkoord met Rijk over terugsluizing fulfilled de X is operationeel X opgebrachte EB in een lokaal energieinvesteringsfonds (wel, niet of deels revolverend) 9 Met positief resultaat uitgevoerde onderzoeken X X X X X X van de technische, financile en organisatorische haalbaarheid van specifieke energieopties 10 Er zijn partijen bereid om de voor duurzame energie-opties benodigde infrastructuur (m. wanneer gras zaaien.

leidingen voor warmte en koude) voor acceptabele kosten aan te leggen en te exploiteren. 12 In de vraag naar producten en projecten m. b.t. X X X X energiebesparing en duurzame energie kan goed en laagdrempelig worden voorzien door (lokale en regionale) installateurs/leveranciers.

Gras



14 Overheid verleent gemeenten de standing X X 'Experimentgemeente'. 45/71 Bijlagen 46/71 Bijlage A Samenvatting uitgangspunten Energiebesparing Algemeen Openbare verlichting Zuiniger armaturen en lampen, LED's Schakeling op beweging Nieuwbouwwoningen Verlaging EPC tov kabinetsbeleid Compact bouwen Zuiniger verlichting, LED's Bestaande woningen Isolatie van wanden, vloeren en daken human resources ketels HR ketels gaswarmtepompen Micro-WKK Warmteterugwinning Zuiniger verlichting, LED's Industrie Energiezuinigere installaties Warmteterugwinning Nieuwbouw kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken icm WKO Zuiniger verlichting, LED's Bestaande kantoren Isolatie van wanden, vloeren en daken CR ketels HR ketels gaswarmtepompen Zuiniger verlichting Handel Isolatie van wanden, vloeren en daken CR ketels human resources ketels gaswarmtepompen Zuiniger verlichting Horeca Isolatie van wanden, vloeren en daken CR ketels human resources ketels gaswarmtepompen Zuiniger verlichting Openbaar Bestuur Isolatie van wanden, vloeren en daken CR ketels human resources ketels gaswarmtepompen Zuiniger verlichting Onderwijs Isolatie van wanden, vloeren en daken CR ketels human resources ketels gaswarmtepompen Zuiniger verlichting Gezond- en welzijnszorg Isolatie van wanden, vloeren en daken CR ketels human resources ketels gaswarmtepompen Zuiniger verlichting 47/71 Duurzame energie Algemeen PV bestaande woningbouw PV nieuwbouwwoningen PV bestaande utiliteitsbouw PV nieuwe utiliteitsbouw PV openbare verlichting Zonthermisch bestaande woningbouw en nieuwbouw Windturbines added (zie tabel 1) Warmte-koude opslag bestaande woningbouw en nieuwbouw Geothermie Warmte-absorberend asfalt Specifiek Windmolens in Riel (operationeel in 2011-2012) Warmte-koudeopslag De Boschkens (bestaande bouw) Warmte-koudeopslag De Boschkens (nieuwbouw) Warmte-koudeopslag Centrumplan Warmte-koudeopslag Jan van Besouwhuis Biomassavergisting veeteelt Vergassing rioolwater (RWZI in Riel) 48/71 Bijlage B Belangrijkste maatregelen Energiebesparing Duurzame energieproductie Referentie Nieuwbouw woningen: autonome Langzame toename van zonne- verlaging EPC-waarde - wanneer gras zaaien.

gebouwschil. Autonome toename van omzettingsrendement van CVketels, elektriciteitscentrales en automotoren. Meer Nieuwbouw woningen: Oplopende PV bestaande woningen: Vanaf EPC-aanscherping van 10% tot 75% 2010 wordt per jaar 2% van de t. wanneer gras zaaien. o.v. autonoom woningvoorraad belegd satisfied PV kid maximaal 80%. Bestaande woningbouw: Versnelde na-isolatie Versnelde vervanging van ketels door eerst HR-ketels en straight daarna door gas-warmtepompen (max.

25%) Nieuwbouw kantoren: Verhoogde schilisolatie en WKO (besparing oplopend kid 80%) Fors zuiniger verlichting dan autonoom PV bestaande utiliteitsbouw: In totaal wordt de helft van al het beschikbare dakoppervlak belegd met PV (5. Geothermie: Toddler 25% van de bestaande woningvoorraad wordt Bestaande gebouwen in alle voorzien van warmte door sectoren: Versnelde na-isolatie en warmteterugwinning Fors versnelde warmteterugwinning (kid 25% van woningen) Versnelde vervanging van ketels door gas-warmtepompen Versnelde introductie energiezuinige verlichting geothermie - wanneer gras zaaien.

Personenvervoer: Toddler 50% minder automobile's naar het centrum 49/71 Extra Nieuwbouw: Snel oplopende EPC- PV bestaande woningen: vanaf aanscherping van 10% kid 100% 2010 wordt per jaar 5% van de t. o.v. autonoom woningvoorraad belegd fulfilled PV toddler maximaal 80% (wanneer gras zaaien). Bestaande woningbouw: Fors versnelde na-isolatie Fors versnelde warmteterugwinning (tot 50% van woningen) Fors versnelde vervanging van ketels door eerst HR-ketels en direct daarna door gaswarmtepompen (max.

30%) Nieuwbouw kantoren: Verhoogde schilisolatie en WKO (besparing oplopend kid 90%) Zeer zuinige verlichting Bestaande gebouwen in alle sectoren: Fors versnelde na-isolatie en warmteterugwinning Fors versnelde vervanging van ketels door gas-warmtepompen Fors versnelde introductie energiezuinige verlichting PV bestaande utiliteitsbouw: In totaal wordt al het beschikbare dakoppervlak belegd met PV (10.

Wanneer Gras Maaien

WKO: vanaf 2010 wordt per jaar 5% van de woningvoorraad voorzien van warmte uit WKO toddler maximaal 55%. Personenvervoer: Kid 75% minder auto's naar het centrum 50/71 Bijlage C Interne Workshop 30 oktober 2008 Aanwezige bij de interne workshop Gemeente Goirle - H.de Landmeter - F. Beurskens - G. van Bezouw - H. van Lieshout - H. de Kort - I. Spijkers - J. Mastenbroek - M. Lingg - G. du Bois Build, Desk - Workdesk Klep, senior adviseur klimaat & beleid - P.J. Steenbergen, adviseur klimaat & beleid 51/71 Bijlage D Externe Workshop 21 nov 2008 Aanwezige bij de externe workshop Gemeente Goirle - H.Onderwijs Gezond- en welzijnszorg Cultuur en recreatie Rioolpompen en gemalen Personenvervoer Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers 204 6,3 12,6 126,2 84 3397 33445,6 95% 33445,6 95% Aantal Aantal Aantal Aantal werknemers werknemers werknemers werknemers 21,4 30,2 28,4 115,2 Aantal inwoners Aantal geregistreerde voertuigen 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Ontwikkelin g omzettingsrendement 42% '08 '15: +0,55%punt/jr, '16 '28: +0,34%punt/jr, '28 '50: 0,31%punt/jr 42% Motorbrandstoffen Verbruik Ontwikke 2006 (GJ ling sec/eenh verbruik eid/jr) Omzet tingsrende ment primai r secund air 2006 (onder waard e) Ontwikke ling omzettin gsrendeme nt 95% Gelijkblijvend 42% Jaarlijkse verminderi ng met 2% van het verbruik 2006 (lineaire daling) Industrie Industrie Omzettin gsrendeme nt primair secundair 2006 (onderwa arde) 20489 1800 1800 18645,9 11688,1 5464,8 2093,8 2093,8 11357,9 7,5 Gelijkblijve nd 42% 42%, feitelijk is dit incl.

Navigation

Home